ผู้บังคับบัญชา  

 Boss22 resize

   

26220067 2059588964286468 8127260238284723242 n

   

กรมการทหารสื่อสาร  

head3

   

นขต.สส.  

DirectUnit 01DirectUnit 02DirectUnit 03DirectUnit 04DirectUnit 05DirectUnit 06DirectUnit 07DirectUnit 08DirectUnit 09DirectUnit 10DirectUnit 11DirectUnit 12DirectUnit 13DirectUnit 14DirectUnit 15DirectUnit 16DirectUnit 17DirectUnit 18
   

gtb4
left cemd2

   

แผนกซ่อมเครื่องสื่อสาร มีหน้าที่

          - ดำเนินการซ่อมเครื่องสื่อสารนอก อจย. ให้กับกองทัพบกในระดับคลัง

          - ซ่อมและฟื้นฟูสภาพเครื่องสื่อสาร

          - ผลิตซ่อม ดัดแปลง แก้ไขชิ้นส่วน หรือส่วนประกอบทางกลบางประเภทที่หายากเพื่อสนับสนุนการซ่อมบำรุงและการซ่อมฟื้นฟูสภาพเครื่องสื่อสาร

          - สร้างและบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่งเครื่องสื่อสารที่ซ่อมเสร็จคืนหน่วยใช้

          - บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

   
© กองซ่อมเครื่องสื่อสาร - อิเล็กทรอนิกส์ กรมการทหารสื่อสาร