ผู้บังคับบัญชา  

 Boss22 resize

   

26220067 2059588964286468 8127260238284723242 n

   

กรมการทหารสื่อสาร  

head3

   

นขต.สส.  

DirectUnit 01DirectUnit 02DirectUnit 03DirectUnit 04DirectUnit 05DirectUnit 06DirectUnit 07DirectUnit 08DirectUnit 09DirectUnit 10DirectUnit 11DirectUnit 12DirectUnit 13DirectUnit 14DirectUnit 15DirectUnit 16DirectUnit 17DirectUnit 18
   

gtb4
left cemd2

   

ประวัติ กซสอ.สส.

กำเนิดกองซ่อมเครื่องสื่อสาร-อิเล็กทรอนิกส์

          พ.ศ. 2524 กองทัพบก อนุมัติให้จัดตั้งแผนกซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นตรงกับกองคลังสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 179/24 ลง 8 ธ.ค.2524 เรื่องแก้อัตรากองทัพบก 2506 (ครั้งที่ 41) เพื่อรองรับงานการซ่อมบำรุงเครื่องควบคุมการยิง เรดาห์ฟลายแคทเชอร์ ที่ ทบ. จัดหาเข้ามาใหม่ และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยใช้อาคารกองคลังสื่อสารหลังเก่าบางส่วนเป็นสำนักงาน และห้องซ่อมชั่วคราวต่อมาปรับปรุงอาคาร 108/96 (โรงผลิตแบตเตอรี่เดิม) บางส่วนเป็นห้องซ่อมเรดาร์เพิ่มเติมเมื่อปี 2530

          พ.ศ.2525 เริ่มก่อตั้งเป็นแผนกซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองคลังสื่อสารสำหรับภารกิจในระยะแรกคือ การซ่อมบำรุงเครื่องควบคุมการยิงเรดาห์ฟลายแคทเชอร์

          พ.ศ.2527 กองทัพบกได้มีโครงการขยายแผนกซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกองซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และเปลี่ยนเป็นหน่วยขึ้นตรงของ กรมการทหารสื่อสาร เพื่อรองรับภารกิจที่มากขึ้น คือ รับผิดชอบการซ่อมบำรุงเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และเรดาร์ทุกชนิดที่มีใช้อยู่ในกองทัพบก

          พ.ศ.2529 ปรับแผนกซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ กองคลังสื่อสารเป็น กองซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นตรงต่อกรมการทหารสื่อสาร ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับ ที่ 104/29 ลง 2 พ.ค.29 เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก 2506 ครั้งที่ 3 และคำสั่งกรมการทหารสื่อสาร (เฉพาะ) ที่ 305/29 ลง 30 มิ.ย.29 เรื่องกำหนดหน้าที่ และอัตรากำลังพลกรมการทหารสื่อสาร เพื่อรองรับงานซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (ปรับอัตรา ผู้บังคับหน่วย จาก หน.สส. เป็น หก.สส. บำรุงอัตรา พ.อ.(พิเศษ)

          พ.ศ.2531 ทบ.ได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่ง ผบ.หน่วย จาก หก.สส. เป็น ผอ.สส.

          พ.ศ.2536 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองซ่อมเครื่องสื่อสาร – อิเล็กทรอนิกส์ ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับ ที่ 147/36 เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก 2506 (ครั้งที่ 5) ลง 19 ต.ค.36 และเปลี่ยนชื่อย่อจากเดิม กซอ.สส. เป็น กซสอ.สส.

          พ.ศ.2537 วันที่ 1 มี.ค.37 กองซ่อมเครื่องสื่อสาร – อิเล็กทรอนิกส์ ได้ทำการเคลื่อนย้ายหน่วยจากกรมการทหารสื่อสาร เข้าประจำที่ตั้งปกติถาวร บริเวณสถานีวิทยุ กูบแดง ถนนพหลโยธินแขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ตามอนุมัติผู้บัญชาการทหารบก (รองเสนาธิการทหารบก (1) รับคำสั่งฯ) ท้ายหนังสือ ยก.ทบ. ที่ กห 0403/8554 ลง 9 ต.ค.35

   
© กองซ่อมเครื่องสื่อสาร - อิเล็กทรอนิกส์ กรมการทหารสื่อสาร